Bezpieczeństwo w magazynie

Bezpieczeństwo w magazynie
Bezpieczeństwo w magazynie to priorytet. Odpowiednie wyposażenie i infrastruktura są kluczowe dla zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy. Regały i wózki magazynowe odgrywają tu fundamentalną rolę. SoftwareStudio już na etapie projektowania magazynu kładzie nacisk na bezpieczne i ergonomiczne rozwiązania, które współpracują z systemem Studio WMS.net.

BEZPIECZEŃSTWO W MAGAZYNIE – Najważniejszymi elementami infrastruktury magazynowej są regały i wózki do ich obsługi. Już na etapie wyposażania magazynu w regały i wózki trzeba myśleć o przyszłym, bezpiecznym ich użytkowaniu.

Bezpieczeństwo w magazynie z SoftwareStudio i Studio WMS.net

Bezpieczeństwo w magazynie stanowi priorytet dla każdej firmy, a odpowiednie wyposażenie i infrastruktura są kluczowe dla zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy. W tym kontekście, regały i wózki magazynowe odgrywają fundamentalną rolę. Już na etapie projektowania magazynu SoftwareStudio kładzie nacisk na bezpieczne i ergonomiczne rozwiązania, które współpracują z systemem Studio WMS.net.

Planowanie bezpieczeństwa przy wyborze regałów i wózków

Decyzje dotyczące wyboru regałów i wózków magazynowych mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. Dlatego SoftwareStudio zaleca, aby już na etapie wyposażania magazynu dokładnie analizować potrzeby i potencjalne ryzyka. Wybierając regały, należy uwzględnić nie tylko ich nośność, ale również stabilność i odporność na uszkodzenia. Podobnie, wózki do obsługi regałów muszą być nie tylko funkcjonalne, ale również bezpieczne w użytkowaniu.

SoftwareStudio wspiera swoich klientów w podejmowaniu tych kluczowych decyzji, oferując doradztwo i dostęp do nowoczesnych rozwiązań. Integracja z systemem Studio WMS.net pozwala na jeszcze lepsze dostosowanie infrastruktury magazynowej do indywidualnych potrzeb i standardów bezpieczeństwa.

Utrzymanie bezpieczeństwa w codziennej pracy magazynu

Bezpieczne użytkowanie regałów i wózków to nie tylko kwestia odpowiedniego wyboru sprzętu, ale również codziennego zarządzania i monitorowania stanu technicznego. SoftwareStudio, dzięki zaawansowanym funkcjom systemu Studio WMS.net, umożliwia efektywne monitorowanie i zarządzanie wszystkimi aspektami bezpieczeństwa w magazynie. System pomaga w planowaniu przeglądów technicznych, szkoleń dla pracowników oraz w szybkim reagowaniu na ewentualne nieprawidłowości.

Podsumowując, SoftwareStudio, wykorzystując potencjał Studio WMS.net, zapewnia kompleksowe wsparcie w budowaniu i utrzymaniu bezpiecznego środowiska magazynowego. Dzięki temu firmy mogą nie tylko chronić swoich pracowników, ale również zwiększać efektywność i produktywność pracy w magazynie.

Powszechnie uważa się, że podnoszenie poziomu bezpieczeństwa dokonuje się tylko poprzez stosowanie osłon i technicznych środków bezpieczeństwa oraz przestrzeganie przepisów BHP.

Ze względu na funkcję magazynu, konieczne jest zapewnienie warunków, pozwalających na przechowywanie rozmaitych towarów w sposób bezpieczny, to znaczy z jednej strony pozwalający uniknąć zagrożenia dla osób postronnych lub innych niepożądanych następstw magazynowania (co ma szczególne znaczenie w odniesieniu do magazynów rozmaitych substancji niebezpiecznych), z drugiej strony zaś stanowiący dostateczne zabezpieczenie magazynowanych towarów przed uszkodzeniem lub kradzieżą.

Towary niebezpieczne

Towary niebezpieczne to takie materiały i przedmioty, których przewóz jest albo zabroniony albo dopuszczony jedynie na warunkach określonych prawem. Wykaz towarów niebezpiecznych dopuszczonych i niedopuszczonych do przewozu znajduje się w Tabeli A Umowy ADR. Towarami niebezpiecznymi niedopuszczonymi do przewozu są towary stwarzające bardzo duże zagrożenie podczas transportu czy magazynowania. ADR wiąże się z przewozem materiałów niebezpiecznych lub krótkotrwałym składowaniem towarów niebezpiecznych w magazynie.

Składowania ADR towarów niebezpiecznych

Różnorodność zagrożeń wywoływanych przez towary niebezpieczne powoduje konieczność zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich magazynowania. Polskie przepisy dotyczące magazynowania nie są zbyt precyzyjne, brak jest restrykcji w zakresie ilości towarów niebezpiecznych, które można magazynować w danym pomieszczeniu, budynku, za wyjątkiem np. materiałów wybuchowych czy nadtlenków. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa podczas składowania czy magazynowania towarów niebezpiecznych spoczywa na właścicielu danego magazynu składowania. Zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa wymaga nakładów finansowych na dostosowanie magazynu towarów niebezpiecznych do odpowiednich standardów.

Bezpieczeństwo w magazynie wysokiego składowania

Najważniejszymi elementami infrastruktury magazynowej są regały i wózki do ich obsługi. Już na etapie wyposażania magazynu w regały i wózki trzeba myśleć o przyszłym, bezpiecznym ich użytkowaniu, zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.), które określa m.in., że to na pracodawcy spoczywa obowiązek systematycznej kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych. Z punktu widzenia pracodawcy ważny jest więc wybór profesjonalnego dostawcy regałów. Najlepiej współpracować z firmą, która zapewnia kompleksową obsługę: doradztwo, projekt, dostawę, montaż oraz ma duże doświadczenie na rynku.

Przechowywanie materiałów niebezpiecznych

Procesy produkcyjne wymuszają na logistyce wewnątrzzakładowej magazynowanie i transportowanie materiałów niebezpiecznych i niestandardowych. Konieczne okazuje się w takich przypadkach spełnianie przez magazyn dodatkowych wymagań. Niezależnie od tego, czy jest to nowy obiekt, czy też istniejące pomieszczenie, kluczową kwestię stanowi uwzględnienie wymagań prawnych. Zagadnienie bezpieczeństwa magazynu, rozumianego jako zapobieganie niebezpiecznemu wpływowi towarów magazynowanych na otoczenie, jest niezwykle obszerne ze względu na fakt, iż w zasadzie każdy rodzaj przedmiotu czy substancji, występujących w obrocie handlowym, podlega magazynowaniu. Przechowywane w sposób niewłaściwy stanąć się mogą źródłem zagrożenia dla okolicznych mieszkańców lub środowiska naturalnego.

Umowa Europejska ADR

Transport drogowy materiałów niebezpiecznych podlega międzynarodowym przepisom, które obowiązują we wszystkich państwach Europy. Jest to: Umowa Europejska ADR (The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road). Umowa ADR stanowi powszechnie stosowany standard, a jej przepisy techniczne powołane są w ustawodawstwach większości krajów europejskich. Celem tych przepisów jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa przewozów towarów niebezpiecznych.

Producent programów komputerowych oferuje oprogramowanie zarządzające magazynem, które może być zintegrowane z systemem ERP w zakresie kartotek magazynowych oraz dokumentów magazynowych. Program do zarządzania gospodarką magazynową znajdzie zastosowanie w każdej firmie, w której działa magazyn. WMS ma za zadanie usprawnić pracę każdego magazynu! Oprogramowanie zarządzające magazynem.

Planowanie bezpieczeństwa przy wyborze regałów i wózków:

 • Dokładnie analizuj potrzeby i potencjalne ryzyka.
 • Wybierz regały o odpowiedniej nośności, stabilności i odporności na uszkodzenia.
 • Wybierz wózki do obsługi regałów, które są funkcjonalne i bezpieczne w użytkowaniu.

SoftwareStudio wspiera swoich klientów:

 • Oferuje doradztwo i dostęp do nowoczesnych rozwiązań.
 • Integruje system Studio WMS.net z infrastrukturą magazynową.

Utrzymanie bezpieczeństwa w codziennej pracy magazynu:

 • Monitoruj i zarządzaj stanem technicznym regałów i wózków.
 • Planuj przeglądy techniczne i szkolenia dla pracowników.
 • Szybko reaguj na ewentualne nieprawidłowości.

SoftwareStudio i Studio WMS.net:

 • Zapewniają kompleksowe wsparcie w budowaniu i utrzymaniu bezpiecznego środowiska magazynowego.
 • Chronią pracowników i zwiększają efektywność pracy w magazynie.

Korzyści z bezpiecznego magazynu:

 • Zwiększenie produktywności.
 • Redukcja kosztów.
 • Zwiększenie satysfakcji pracowników.
 • Wzmocnienie wizerunku firmy.

SoftwareStudio – Twój partner w budowaniu bezpiecznego i wydajnego magazynu.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach dla bezpieczeństwa w magazynie.

Bezpieczeństwo w magazynie to priorytet. Odpowiednie wyposażenie i infrastruktura są kluczowe dla zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy. Regały i wózki magazynowe odgrywają tu fundamentalną rolę. SoftwareStudio już na etapie projektowania magazynu kładzie nacisk na bezpieczne i ergonomiczne rozwiązania, które współpracują z systemem Studio WMS.net.

Gospodarka magazynowa
Magazyn

Gospodarka magazynowa

WMS są często używane w połączeniu z systemami AS/RS, aby zapewnić kompletne rozwiązanie do magazynowania wysokiego składowania. WMS to systemy komputerowe, które służą do zarządzania przechowywaniem i pobieraniem towarów

Etykiety logistyczne GS1
Magazyn

Etykiety logistyczne GS1

WMS może służyć do śledzenia poziomu zapasów, śledzenia tego, co jest w magazynie i gdzie się znajduje. Tego typu oprogramowania można również używać do planowania przesyłek przychodzących i wychodzących,

Komunikacja z programem
Magazyn

Komunikacja z programem

W dzisiejszym dynamicznym świecie technologii, elastyczność w interakcji z systemami IT jest kluczowa. SoftwareStudio, lider w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań dla logistyki magazynowej, doskonale rozumie tę potrzebę. W związku z

Palety
Magazyn

Palety

Jeśli zarządzasz magazynem, wiesz, jak ważne jest posiadanie wydajnego systemu do śledzenia zapasów i zapewnienia płynnego działania. System magazynowy WMS jest przeznaczony właśnie do tego – usprawnienia operacji magazynowych

Kryteria wyboru lokalizacji
6. Wdrożenie

Kryteria wyboru lokalizacji

Jednym z najważniejszych aspektów biznesu jest zarządzanie zapasami. W przeszłości firmy musiały ręcznie śledzić swoje zapasy. Był to czasochłonny i podatny na błędy proces. Obecnie istnieją programy do zarządzania

DEMO Magazyn
Magazyn

DEMO Magazyn

Istnieje wiele programów do zarządzania magazynami wysokiego składowania, które oferują wersje demo, czyli darmowe wersje testowe umożliwiające przetestowanie funkcjonalności oprogramowania przed podjęciem decyzji o zakupie.