Inwentaryzacja

Inwentaryzacja
W dzisiejszych czasach, efektywne zarządzanie magazynem wysokiego składowania jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednym z kluczowych procesów w tym obszarze jest inwentaryzacja, która pozwala na dokładne określenie stanu zapasów oraz identyfikację ewentualnych braków czy nadwyżek. W celu usprawnienia tego procesu, coraz więcej firm decyduje się na wykorzystanie dedykowanego oprogramowania, takiego jak Studio WMS.net, które oferuje kompleksowe rozwiązania wspierające zarządzanie magazynem.

Inwentaryzacja w magazynie wysokiego składowania WMS. Magazyn wysokiego składowania może być idealnym rozwiązaniem dla firm, które przerosły swoją dotychczasową powierzchnię magazynową i szukają bardziej wydajnego sposobu przechowywania swoich zapasów. Magazyny wysokiego składowania mogą być zaprojektowane na zamówienie, aby spełnić specyficzne potrzeby firmy i mogą być wyposażone w wiele różnych rozwiązań magazynowych, w tym systemy AS/RS i WMS.

Inwentaryzacja w magazynie wysokiego składowania WMS

Nowoczesne magazyny i ich wyzwania

Nowoczesne magazyny wdrażają rozwiązania wysokiego składowania, aby zoptymalizować wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Rozwiązania te, wykorzystujące zaawansowaną technologię, umożliwiają efektywne zarządzanie zasobami i przestrzenią magazynową. Innowacje takie jak automatyczne systemy składowania i pobierania (AS/RS) stanowią klucz do osiągnięcia maksymalnej efektywności.

Automatyczne systemy składowania i pobierania

Automatyczne systemy składowania i pobierania, będące sercem magazynów wysokiego składowania, pozwalają na szybkie i precyzyjne przechowywanie oraz pobieranie towarów. Dzięki nim możliwe jest wykorzystanie pełnej wysokości magazynów, co znacząco zwiększa ich pojemność. Ponadto, systemy te minimalizują ryzyko błędów, co przekłada się na wyższą jakość obsługi.

Studio WMS.net i jego rola w inwentaryzacji

SoftwareStudio, dostawca nowoczesnych rozwiązań dla logistyki magazynowej, oferuje system Studio WMS.net, który rewolucjonizuje proces inwentaryzacji. System ten, będąc integralną częścią procesów magazynowych, zapewnia dokładność i przejrzystość danych. Dzięki zastosowaniu Studio WMS.net, magazyny wysokiego składowania mogą realizować inwentaryzację w sposób szybki i bezbłędny, co jest kluczowe dla utrzymania ciągłości pracy i zadowolenia klientów.

Inwentaryzacja jako klucz do efektywnego zarządzania magazynem

Inwentaryzacja w magazynie wysokiego składowania odgrywa kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu przestrzenią i zasobami. Dzięki precyzyjnym danym o stanie zapasów, możliwe jest optymalne planowanie i wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Studio WMS.net umożliwia prowadzenie inwentaryzacji w czasie rzeczywistym, co znacznie ułatwia monitorowanie i zarządzanie zapasami.

Znaczenie inwentaryzacji dla sukcesu biznesowego

Prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja jest fundamentem sukcesu każdego magazynu. Dzięki niej możliwe jest nie tylko efektywne zarządzanie magazynem, ale także optymalizacja procesów logistycznych i zwiększenie zadowolenia klientów. SoftwareStudio, poprzez oferowanie zaawansowanych rozwiązań takich jak Studio WMS.net, wspiera magazyny w realizacji tych celów, gwarantując wysoką efektywność operacyjną i konkurencyjność na rynku.

W magazynie wysokiego składowania przedmioty są przechowywane na regałach, które zwykle mają wysokość od 3 do 6 metrów. Systemy AS/RS służą do przechowywania i pobierania artykułów z tych wysokich regałów. Systemy AS/RS mogą być zautomatyzowane lub półautomatyczne i można je dostosować do specyficznych potrzeb magazynu wysokiego składowania.

INWENTARYZACJA

Inwentaryzacja składników majątku i źródeł ich pochodzenia sporządzona na określony dzień pozwala ustalić różnice wynikające z prowadzenia rzeczywistego stanu środków ze stanem wynikającym z ewidencji księgowej i rozliczyć osoby materialnie odpowiedzialne za poszczególne składniki majątku. Podstawowym celem inwentaryzacji jest weryfikacja wykazanego w księgach rachunkowych stanów aktywów i pasywów danej jednostki, ale służy ona także do:

 • Rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych,
 • Przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gosp. majątkiem.
 • Oceny przydatności określonych składników majątku.

Odpowiedzialność materialna pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających ze stosunku pracy jest egzekwowane wówczas, gdy:

 • Niewłaściwe działanie lub zaniechanie działania przez pracownika
 • Wina pracownika
 • Poniesienie szkody przez pracownika
 • Wystąpienie związku przyczynowego między zawinionym zachowaniem pracownika a szkodą, która powstała.

Jeżeli szkoda została wyrządzona przez kilku pracowników to każdy z nich ponosi odpowiedzialność za część szkody proporcjonalnie do przyczynienia się do jej powstania i stopnia winy. Przy winie nieumyślnej pracownik odpowiada tylko za szkodę w granicach rzeczywistej straty pracodawcy nie ponosi zaś odpowiedzialności za utracone przez pracodawcę korzyści.

Metody przeprowadzania inwentaryzacji

 • Spis z natury;
 • Potwierdzenie stanów;
 • Weryfikacja;

Metody przeprowadzania inwentaryzacji

Spis z natury

Metoda spisu z natury jest jedną z najczęściej stosowanych technik przeprowadzania inwentaryzacji. W jej ramach, specjalnie do tego celu powołana komisja dokonuje szczegółowego sprawdzenia stanu majątku firmy. Arkusze spisowe, które są używane w trakcie tej operacji, stanowią istotny element procesu inwentaryzacji.

Komisja, mając na celu rzetelne ujęcie wszystkich składników majątkowych, dokonuje przeliczenia, pomiaru oraz ważenia poszczególnych elementów. Stan produktów masowych, które są często objęte inwentaryzacją, jest ustalany na podstawie szacunków dokonanych przez odpowiednich specjalistów.

Dostarczenie arkuszy spisowych

Po zakończeniu spisu z natury, zespoły spisowe dostarczają zebrane arkusze spisowe przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej. Następnie przekazywane są one do działu księgowości, gdzie sprawdza się je pod względem formalnym.

Rozliczenie inwentaryzacji

Kolejnym istotnym etapem jest rozliczenie inwentaryzacji, które polega na porównaniu danych zawartych na arkuszach spisowych z danymi ewidencji księgowej. Jest to proces zarówno jakościowy, jak i ilościowy, mający na celu weryfikację poprawności zgromadzonych informacji.

Przygotowanie dokumentów księgowych

Po przeprowadzeniu analizy i porównań, przygotowywane są dokumenty księgowe, w postaci zestawienia spisów z natury. Jest to istotny krok, który pozwala na zachowanie transparentności oraz dokładności w prowadzeniu księgowości firmy.

Porównanie sald kont

Ostatnim etapem procesu inwentaryzacji jest porównanie sald kont służących do ewidencji poszczególnych składników majątku z danymi wynikającymi z arkuszy spisowych. Ewentualne różnice inwentaryzacyjne są dokładnie analizowane i odpowiednio ujęte w dokumentacji księgowej. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne ustalenie stanu majątku firmy oraz ewentualnych rozbieżności w danych.

Dokumenty

Dokument inwentaryzacji zostaje zapisany ze statusem w trakcie realizacji, jeśli nie zostanie potwierdzone polecenie ZAMKNIJ. Dokument w trakcie realizacji oznaczony jest symbolem 1 w polu STAN w pierwszej kolumnie rejestru. Dokument w trakcie realizacji jest modyfikowany przez użycie polecenia EDYCJA. Menu INWENTARYZACJA wyświetla rejestr dokumentów inwentaryzacji zapisanych w programie. W rejestrze aktywne są funkcje:

 • dopisania dokumentu,
 • edycji ;
 • podglądu,
 • zamknięcia inwentaryzacji
 • wydruku.

W rejestrze aktywna jest funkcja wyświetlenia innych dokumentów przyjęć i wydań. Uruchomienie w pasku zadań poleceń PRZYJĘCIA lub WYDANIA wyświetla skorowidz właściwych dokumentów. Po zaznaczeniu pozycji w skorowidzu zostaje wyświetlony wybrany rejestr dokumentów. Polecenie HOME umożliwia przejście do planszy startowej programu. Pierwsza kolumna rejestru – STAN – określa status dokumentu inwentaryzacji:

 • 1 – dokument w trakcie realizacji,
 • 2 – dokument zamknięty.

W dokumencie inwentaryzacji należy zapisać datę – pole DATA. Domyślnie proponowana jest data bieżąca. Data może zostać zmieniona przez zapisanie nowej daty bezpośrednio w polu lub wybór z kalendarza wyświetlanego przez przycisk listy rozwijanej. Po wprowadzeniu informacji ogólnych pozycje inwentaryzacji zapisywane są przez użycie polecenia UTWÓRZ. Program automatycznie zapisuje pozycje zawierające kartoteki asortymentowe, których stan magazynowy jest większy od 0. Stan magazynowy na moment wygenerowania inwentury jest wyświetlany w polu ILOŚĆ WMS. W polu ILOŚĆ_MAGAZYNOWA zapisywana jest ilość wynikająca ze spisu z natury. W polu NR_ARKUSZA może zostać zapisany numer arkusza spisowego. Brak zapisu w polu ILOŚĆ_MAGAZYNOWA traktowany jest jak zapisanie ilości 0. Po zapisaniu ilości spisowych w pozycjach automatycznie zostaje obliczona i zapisana różnica inwentaryzacyjna – pole RÓŻNICA.

RÓŻNICE INWENTARYZACYJNE Nadwyżka występuje wówczas, gdy stan faktyczny konkretnego składnika majątku jest większy od ilości i wartości wynikającej z dokumentacji i ewidencji. Niedobór występuje wówczas, gdy ilość a tym samym wartość określonego rodzaju składnika majątku w magazynie jest mniejszy od ilości i wartości tego samego rodzaju składnika wynikające z dokumentacji i ewidencji.

Edycja – modyfikacja dokumentu inwentaryzacji jest możliwe do czasu zamknięcia arkusza spisu z natury. Zamknięta inwentaryzacja nie jest modyfikowalna. Po zamknięciu inwentaryzacji automatycznie dopisane zostają dokumenty niedobór i nadwyżek, dla tych pozycji, które wykazywały różnice inwentaryzacyjne.

Dokumenty wyświetlane są odpowiednio w rejestrach: NIEDOBORY Z INWENTURY i NADWYŻKI Z INWENTURY. ;

Nadwyżki z inwentury Zatwierdzenie arkusza inwentaryzacyjnego powoduje utworzenie dokumentów nadwyżek i niedoborów w magazynie. Pozycja menu wyświetla dokumenty nadwyżki zapisane automatycznie przy zamknięciu inwentury. Dokumenty nie są modyfikowane. W rejestrze aktywne są funkcje podglądu, wydruku oraz uruchomienia pozostałych rejestrów dokumentów magazynowych.

;

Nadwyżki z inwentury

Zatwierdzenie arkusza inwentaryzacyjnego powoduje utworzenie dokumentów nadwyżek w magazynie. Pozycja menu wyświetla dokumenty nadwyżki zapisane automatycznie przy zamknięciu inwentury. Dokumenty nie są modyfikowane. W rejestrze aktywne są funkcje podglądu, wydruku oraz uruchomienia pozostałych rejestrów dokumentów magazynowych.

Spis z natury

Spis z natury przeprowadzany jest przez specjalnie do tego celu powołaną komisję, która dokonuje inwentaryzacji wykorzystując arkusz spisu z natury. Arkusze te od momentu ich ponumerowania i opieczętowania są drukami ścisłego zarachowania. Zespoły spisowe ujmują poszczególne składniki objęte inwentaryzacją na arkuszach spisowych. Liczba poszczególnych składników rzeczowych ustalana jest przez przeliczenie, mierzenie, ważenie. Stan produktów masowych ustala się szacunkowo. Po zakończeniu spisu z natury następuje dostarczenie przez zespoły spisowe arkuszy spisowych przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej.

Niedobory na inwenturze

Zatwierdzenie arkusza inwentaryzacyjnego powoduje utworzenie dokumentów niedoborów w magazynie. Pozycja menu wyświetla dokumenty niedoborów (braków) zapisane automatycznie przy zamknięciu inwentury. Dokumenty nie są modyfikowane. W rejestrze aktywne są funkcje podglądu, wydruku oraz uruchomienia pozostałych rejestrów dokumentów magazynowych.

Różnice inwentaryzacyjne

Nadwyżka występuje wówczas, gdy stan faktyczny konkretnego składnika majątku jest większy od ilości i wartości wynikającej z dokumentacji i ewidencji. Niedobór występuje wówczas, gdy ilość a tym samym wartość określonego rodzaju składnika majątku w magazynie jest mniejszy od ilości i wartości tego samego rodzaju składnika wynikające z dokumentacji i ewidencji.

Kody kreskowe i terminal radiowy

Operator poruszając się po magazynie odczytuje kody lokalizacji, kody z towarów oraz wprowadza ilość towarów w określonej lokalizacji – miejscu składowania. Po przesłaniu danych zebranych podczas inwentaryzacji do serwera bazy danych (MS SQL 2008 server) następuje porównanie tych danych ze stanem ewidencyjnym. Wdrożenie systemu kodów kreskowych umożliwia w magazynie ograniczenie kosztów poprzez przyspieszenie Operacji magazynowych, zwiększenie wiarygodności danych wprowadzanych do systemu komputerowego i zmniejszenie ilości pomyłek.W dzisiejszych czasach, efektywne zarządzanie magazynem wysokiego składowania jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednym z kluczowych procesów w tym obszarze jest inwentaryzacja, która pozwala na dokładne określenie stanu zapasów oraz identyfikację ewentualnych braków czy nadwyżek. W celu usprawnienia tego procesu, coraz więcej firm decyduje się na wykorzystanie dedykowanego oprogramowania, takiego jak Studio WMS.net, które oferuje kompleksowe rozwiązania wspierające zarządzanie magazynem.

Logowanie i autoryzacja
Magazyn Wysokiego Składowania

Logowanie i autoryzacja

Ponieważ świat coraz bardziej skłania się ku zakupom online i e-commerce, zapotrzebowanie na wydajne i efektywne systemy zarządzania magazynem (WMS) nigdy nie było większe. WMS to aplikacja, która pomaga

Zarządzanie magazynem
Magazyn

Zarządzanie magazynem

Zarządzanie magazynem wysokiego składowania jest procesem wymagającym precyzji i doskonałej organizacji. SoftwareStudio, z jego innowacyjnym systemem Studio WMS.net, ułatwia ten proces, zapewniając optymalną organizację pracy magazynierów oraz obsługi klientów.

Gospodarka magazynowa
Magazyn

Gospodarka magazynowa

WMS są często używane w połączeniu z systemami AS/RS, aby zapewnić kompletne rozwiązanie do magazynowania wysokiego składowania. WMS to systemy komputerowe, które służą do zarządzania przechowywaniem i pobieraniem towarów

Kody kreskowe
Magazyn

Kody kreskowe

W dzisiejszym świecie biznesu czas to pieniądz. Dlatego aplikacje i kody kreskowe WMS Magazine są tak cennym narzędziem. Ten system pomaga śledzić stany magazynowe i klientów w czasie rzeczywistym,

Kryteria wyboru lokalizacji
6. Wdrożenie

Kryteria wyboru lokalizacji

Jednym z najważniejszych aspektów biznesu jest zarządzanie zapasami. W przeszłości firmy musiały ręcznie śledzić swoje zapasy. Był to czasochłonny i podatny na błędy proces. Obecnie istnieją programy do zarządzania

Zarządzanie magazynem wysokiego składowania
Magazyn

Zarządzanie magazynem wysokiego składowania

Jeśli zastanawiasz się nad systemem zarządzania magazynem dla swojego magazynu wysokiego składowania, musisz pamiętać o kilku rzeczach. Najpierw musisz zdecydować, jakiego rodzaju systemu potrzebujesz. Istnieją dwa główne typy systemów