Kartoteki magazynowe

Kartoteki magazynowe
Kartoteki magazynowe to podstawowy element zarządzania magazynem w firmie 3PL (Third Party Logistics). W skrócie, 3PL to firma zajmująca się kompleksową obsługą logistyczną dla innych firm, w tym przede wszystkim magazynowaniem i dystrybucją towarów.

Obrót w magazynie wysokiego składowania rejestrowany jest w powiązaniu z kartotekami magazynowymi, które stanowią bardzo rolę w całym systemie ewidencji magazynowej.

Znaczenie Kartotek Magazynowych dla Efektywnego Zarządzania

Kartoteki magazynowe pełnią kluczową rolę w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji dotyczących ilości, lokalizacji i historii ruchu towarów w magazynie. W przypadku firm działających w branży 3PL, kartoteki te stają się jeszcze bardziej istotne, ponieważ konieczne jest śledzenie ruchu towarów dla wielu klientów, a nie tylko jednego.

Ważne Informacje w Kartotekach Magazynowych

W kartotekach magazynowych powinny być zawarte kluczowe informacje, takie jak numer partii towaru, data jego przyjęcia i wysyłki, aktualna ilość na stanie, lokalizacja w magazynie, numer palety oraz numer zamówienia klienta. Regularna aktualizacja kartotek jest niezbędna, aby umożliwić szybkie i efektywne przeszukiwanie danych. Dlatego warto zainwestować w system informatyczny, który automatycznie aktualizuje kartoteki na podstawie otrzymywanych informacji od klientów.

Rola Kartotek Asortymentowych

Obrót towarowy w magazynie zawsze jest rejestrowany w powiązaniu z kartotekami asortymentowymi, które odgrywają kluczową rolę w systemie ewidencji magazynowej. W kartotece asortymentowej aktywne są funkcje takie jak dopisywanie, edycja, podgląd oraz zestawienie obrotów dla danej kartoteki. Dzięki nim możliwe jest skuteczne zarządzanie asortymentem i śledzenie jego ruchu w magazynie.

Podsumowując, kartoteki magazynowe oraz asortymentowe stanowią fundament efektywnego zarządzania magazynem. Dzięki nim firma może dokładnie monitorować ruch towarów, zapewniając tym samym szybką obsługę klientów i optymalizację procesów magazynowych.

Kartoteki magazynowe służą do gromadzenia i przetwarzania informacji na temat ilości, lokalizacji i historii ruchu towarów w magazynie.

W kontekście 3PL, kartoteki magazynowe są szczególnie ważne, ponieważ firma ta musi śledzić ruch towarów nie tylko dla jednego, ale dla wielu klientów.

W kartotekach magazynowych powinny znajdować się informacje takie jak:

 • Numer partii towaru
 • Data przyjęcia towaru do magazynu
 • Data wysyłki towaru z magazynu
 • Ilość towaru na stanie
 • Lokalizacja towaru w magazynie
 • Numer palety, na której znajduje się towar
 • Numer zamówienia klienta

Kartoteki magazynowe powinny być aktualizowane na bieżąco, aby umożliwić szybkie i skuteczne przeszukiwanie danych. Warto zainwestować w system informatyczny wspierający zarządzanie magazynem, który umożliwi automatyczne aktualizowanie kartotek magazynowych na podstawie informacji otrzymywanych z systemów informatycznych klientów.

Obrót towarowy w magazynie rejestrowany jest zawsze w powiązaniu z kartotekami asortymentowymi, które stanowią bardzo rolę w całym systemie ewidencji magazynowej.

W kartotece asortymentowej aktywne są funkcje: dopisania, edycji, podglądu oraz zestawienie obrotów dla kartoteki. Polecenie HOME umożliwia powrót do strony głównej – pulpitu nawigacyjnego. Opisane funkcje uruchamiane są przez przyciski umieszczone w pasku poleceń lub przez wybór polecenia z listy zdań wyświetlanych przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wybranej kartotece.

m

Podgląd szczegóły

Utworzona kartoteka magazynowa posiada opis szeregu cech, których podgląd można wyświetlić w oddzielnym oknie. Zebrane dane prezentują nie tylko dane ewidencyjne danej kartoteki towarowej, ale także informacje o aktualnych stanach magazynowych wg miejsc składowania, oraz syntetyczne zestawienie obrotów wg typów dokumentów w poszczególnych miesiącach.

Zakładanie Kartoteki – Funkcja Dopisywania w Studio WMS.net

Funkcja dopisania kartoteki w systemie Studio WMS.net jest uruchamiana poprzez użycie polecenia DOPISZ. Po otwarciu okna dopisania kartotek użytkownik może wprowadzić i zapisać odpowiednie informacje.

Wybór Magazynu

W sekcji MAGAZYN wyświetlane są nazwy magazynów zdefiniowanych w skorowidzu magazynów. Domyślnie zaznaczony jest pierwszy magazyn z listy. Przed dopisaniem kartoteki należy wybrać odpowiedni magazyn, w którym będzie przechowywany dany produkt.

Pola Obowiązkowe

Podczas dopisywania kartoteki, pola INDEKS i NAZWA są obowiązkowe do wypełnienia. Próba zapisania kartoteki bez podania wymaganych informacji spowoduje zablokowanie operacji zapisu. Jeśli któreś z pól obowiązkowych nie zostało wypełnione, zostanie wyświetlony znak * oznaczający wymagalność pola.

Obsługa Jednostek Miary

Pole JEDNOSTKA obsługiwane jest przez skorowidz jednostek miar. Użytkownik może wybrać odpowiednią jednostkę miary z listy rozwijanej, co ułatwia wprowadzanie danych.

Zapisanie Kartoteki

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji, kartoteka sortymentowa jest zapisywana poprzez potwierdzenie polecenia ZAPISZ. Po zapisaniu kartoteki, użytkownik otrzymuje komunikat informujący o powodzeniu operacji.

Dzięki funkcji dopisywania w Studio WMS.net, zarządzanie kartotekami produktów staje się prostsze i bardziej intuicyjne, co przekłada się na efektywność pracy magazynowej.

Modyfikacja Danych w Kartotece Asortymentowej

Dane kartotek asortymentowych mogą być modyfikowane w Studio WMS.net poprzez różne metody. Modyfikacja może odbywać się w trybie tabelarycznym lub za pomocą funkcji edycji. W trybie tabelarycznym edycja polega na podwójnym kliknięciu wybranego pola, dokonaniu zmiany oraz zapisaniu jej poprzez kombinację klawiszy lub kliknięcie na dowolne pole w innym wierszu. Natomiast modyfikacja w trybie edycji wymaga użycia polecenia „EDYCJA”.

W momencie korzystania z polecenia „EDYCJA”, użytkownik zostaje przeniesiony do formularza kartoteki, gdzie może dokonywać zmian w wybranych polach. Każdą wprowadzoną modyfikację należy zapisać poprzez użycie polecenia „ZAPISZ”. Po wykonaniu tej operacji, użytkownik otrzymuje potwierdzenie w postaci wyświetlanego komunikatu.

Po zakończeniu modyfikacji, okno formularza kartoteki należy zamknąć za pomocą odpowiedniego przycisku. Warto zauważyć, że w kartotece asortymentowej nie podlegają modyfikacji pola „INDEKS” oraz „ILOŚĆ”. Dzięki takiej możliwości modyfikacji danych, użytkownicy mogą łatwo dostosowywać informacje w systemie Studio WMS.net do bieżących potrzeb i zmian w działalności firmy.

Wykorzystanie Załączników w Studio WMS.net od SoftwareStudio

Każda kartoteka asortymentowa w systemie Studio WMS.net od SoftwareStudio może być wzbogacona o dowolne załączniki, co umożliwia przechowywanie dokumentacji związanej z danym artykułem.

Zróżnicowane Formy Załączników

Załączniki mogą przyjmować różnorodne formy, takie jak certyfikaty, opisy szczegółowe w formacie PDF, filmy z prezentacjami czy też pliki dźwiękowe. Dzięki nim użytkownicy mogą łatwo uzyskać dostęp do dodatkowych informacji czy materiałów związanych z danym artykułem.

Praktyczne Zastosowanie

Dodawanie załączników do kartotek asortymentowych jest niezwykle przydatne w codziennej pracy magazyniera. Pozwala to na szybkie i łatwe odnalezienie potrzebnych dokumentów czy instrukcji dotyczących danego produktu, co z kolei przyczynia się do efektywności pracy oraz zapewnienia wysokiej jakości obsługi klienta.

Wygoda i Elastyczność

Dzięki możliwości dołączania różnorodnych załączników, użytkownicy Studio WMS.net mają pewność, że mają dostęp do kompleksowej dokumentacji, która może być istotna w procesie zarządzania magazynem. Ta elastyczność i wygoda w zarządzaniu informacjami przekłada się na lepszą organizację pracy oraz zwiększa efektywność działania całej firmy.

Historia obrotów

Każdy zapis dokumentu magazynowego skutkuje automatycznie powstaniem zapisu historii obrotów danej kartoteki asortymentowej. Z poziomu kartoteki można prześledzić historię zapisów związaną z obrotami. Dane prezentowane są za pomocą standardowej tabeli, pogrupowane wg miesiąca wystawienia dokumentu magazynowego. Użytkownik może przeglądać dane, dowolnie je sortować i filtrować oraz eksportować np. do excela.

Wykorzystanie Zdjęć w Studio WMS.net od SoftwareStudio

Do każdej kartoteki towarowej w systemie Studio WMS.net można przypisać załączone pliki graficzne w formacie JPG, czyli zdjęcia. Możliwość ta pozwala na dodanie dowolnej liczby zdjęć do każdej kartoteki, przy czym program automatycznie tworzy miniaturę o wymiarach 200×100 pikseli dla każdego załączonego zdjęcia.

Wskazówki dotyczące Zdjęć

Przy dodawaniu dokumentacji fotograficznej do kartoteki towarowej warto pamiętać o optymalnej wielkości wgrywanych zdjęć. Zaleca się, aby rozmiar plików nie przekraczał 1 MB, co pozwoli na zachowanie wydajności systemu i płynną pracę. Dzięki możliwości dodawania zdjęć, użytkownicy Studio WMS.net mogą lepiej dokumentować i wizualizować swoje produkty oraz procesy magazynowe.

Kartoteki magazynowe w firmie branży 3PL

Kartoteki magazynowe w firmie branży 3PL to jedno z najważniejszych narzędzi, które pomaga w efektywnym zarządzaniu magazynem oraz w realizacji zleceń logistycznych. W firmach 3PL, czyli specjalizujących się w outsourcingu logistyki, w których magazynowanie to jeden z podstawowych obszarów działalności, kartoteki magazynowe odgrywają kluczową rolę.

Kartoteki magazynowe to systematycznie prowadzone dokumenty, w których odnotowywane są informacje o każdej pozycji znajdującej się w magazynie. W takiej kartotece powinny znaleźć się informacje dotyczące m.in.:

 • nazwy produktu,
 • numeru seryjnego lub kodu kreskowego,
 • ilości sztuk,
 • daty przyjęcia do magazynu,
 • daty wydania z magazynu,
 • miejsca składowania,
 • dostawcy,
 • ceny jednostkowej,
 • numeru zamówienia.

Kartoteki magazynowe pozwalają na bieżąco monitorować stan magazynowy oraz kontrolować ruch towarów. Dzięki temu można szybko reagować na ewentualne braki w magazynie lub nadmiar towarów. Ponadto, kartoteki magazynowe ułatwiają zarządzanie zamówieniami i ich realizacją, a także pozwalają na szybkie sporządzanie raportów i dokumentów magazynowych.

W firmach 3PL, gdzie magazynowanie to jedno z podstawowych obszarów działalności, kartoteki magazynowe są szczególnie ważne, ponieważ umożliwiają ścisłe śledzenie ruchu towarów i szybkie reagowanie na potrzeby klientów. Dzięki kartotekom magazynowym pracownicy magazynu mogą szybko i sprawnie realizować zlecenia i zapewnić klientom wysoką jakość usług logistycznych.

Kartoteki magazynowe to podstawowy element zarządzania magazynem w firmie 3PL (Third Party Logistics). W skrócie, 3PL to firma zajmująca się kompleksową obsługą logistyczną dla innych firm, w tym przede wszystkim magazynowaniem i dystrybucją towarów.

CRM dla handlowca
Magazyn

CRM dla handlowca

Firmy logistyczne stale rozwijają się i dostosowują do zmieniających się potrzeb rynku. Wraz z rozwojem technologicznym pojawiają się nowe wyzwania, na które muszą znaleźć odpowiedź. Jednym z kluczowych obszarów,

Integracja programu magazynowego z Humansoft HermesSQL
Magazyn Wysokiego Składowania

Integracja programu magazynowego z Humansoft HermesSQL

Systemy ERP są często używane przez większe firmy do zarządzania zapasami i śledzenia zamówień klientów. System zarządzania magazynem (WMS) można zintegrować z systemem ERP, aby dostarczać dane o stanach

Kryteria wyboru lokalizacji
6. Wdrożenie

Kryteria wyboru lokalizacji

Jednym z najważniejszych aspektów biznesu jest zarządzanie zapasami. W przeszłości firmy musiały ręcznie śledzić swoje zapasy. Był to czasochłonny i podatny na błędy proces. Obecnie istnieją programy do zarządzania

Komisjonowanie
Magazyn

Komisjonowanie

Komisjonowanie, znane również jako order picking, jest kluczowym procesem w logistyce magazynowej, który odgrywa znaczącą rolę w efektywnym zarządzaniu przepływem towarów. SoftwareStudio, jako doświadczony dostawca rozwiązań IT dla sektora

Android WMS
Magazyn

Android WMS

WMS jest kluczowym elementem każdego łańcucha dostaw i może być używany do śledzenia zapasów, zarządzania kompletacją i wysyłką oraz kontrolowania operacji magazynowych. WMS można wdrożyć na wiele różnych sposobów,

Magazyn klienta
5. Rozwiązania

Magazyn klienta

Prowadzenie magazynu w imieniu klienta to jedna z usług oferowanych przez firmy 3PL. Polega na tym, że firma logistyczna zajmuje się kompleksową obsługą magazynową towarów klienta, w tym ich